Tuesday, October 25, 2016

รายละเอียดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน และโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

- เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
- เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
- เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม
- เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

Print
Author: panumas
0 Comments

Categories: หนังสือเวียนNumber of views: 1144

Tags:

x

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.

Terms Of Use | Privacy Statement