นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ์
 Miss Rudeewan Udomtunluk 

 ติดต่อ 15626
 rudeewan@g.swu.ac.th

   

 

       

   นางสุกัญยา  ทรงเดช
   Mrs. Sugunya  Songdaj

   พนักงานพิมพ์

   ติดต่อ  12692
   sukunyas@swu.ac.th

   นางสาวพรพิมล ชุ่มบุญชู
   Miss Pornpimon Chumbunchu

   นักจัดการงานทั่วไป

   ติดต่อ  15628
   pornpimonch@g.swu.ac.th

       

 
   นางสาววลัยภรณ์  นนพละ
   Miss Walaiporn  Nonphala

   ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

   ติดต่อ  12693
  

   
       

   นางสาววรรณี  พิมพ์ชัยกุล
   Miss Wannee Phimchaikul

   หัวหน้างานเงินเดือนและค้าจ้าง

   ติดต่อ  15604
   wanneep@swu.ac.th

   
                                        

   นางอัทธนีย์  พิทยากรศิลป์
   Mrs. Attanee Pittayakornsilp

   นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

   ติดต่อ  12689

   นางมนิดา  ถาวรรัตน์
   Mrs. Manida Thawonrat

   นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

   ติดต่อ  12681
   อีเมล์  Manidat@g.swu.ac.th

       

   นางสาวกนกวรรณ   วิเชียร
   Miss  Kanogwan Vichian

   นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

   ติดต่อ  12688
   kanogwan@swu.ac.th

   นางสาวทัศนีย์  บุญหนุน
   Miss Tadsanee Boonnun

   นักวิชาการเงินและบัญชี

   ติดต่อ  12690
   tadsanee@swu.ac.th

       

   นางสาวจรรยา   ตรีวิสูตร
   Miss Janya  Treewisood

   นักวิชาการเงินและบัญชี

   ติดต่อ  15913

   
       
       

 

       

  นางสาวสุพล  นวนนุกุล
  Miss Supol Nuannukul

  หัวหน้างานการเงิน

  ติดต่อ  15609
  supolnua@g.swu.ac.th

   
       

  นางสาวธัธพร  ศรีวาลา
  Miss Thatpond  Sriwala

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15648
  thatpond@swu.ac.th

  นางสาวโฆษณี  ยืนเพ็ชร
  Miss  Kosanee Yuenpech

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12691

       

  นางสาวพิมภ์พกานต์  มณีกุล
  Miss Pimpakarn Maneekul

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12682
  pimpakarn@swu.ac.th

  นางสาวมนัสวัน  อ่อนจันทร์
  Miss Manussawan Onchan

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  15605
  manussawan@swu.ac.th

       

  นางสาวนิรมล   พันทา
  Miss Niramon  Phanta

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 15607

   

 

       

  นายภานุมาศ  อินทสิทธิ์
  Mr. Panumas  Intasith

  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

  ติดต่อ  15914
  panumas@g.swu.ac.th

   
       

 
นางศรัญญา  เอกบุตร
 Mrs. Sarunya  Akabut

 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

 ติดต่อ 15606

 
  นางสาวอัจฉรา  หมื่นพันธ์
  Miss Achara  Muenpan

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ 21035 (องครักษ์)

 

  
 นางเกสรา  แจ้งพะเนียด
 
Mrs. Kasara  Jiengpanead

 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

 ติดต่อ 15915

    

 
  นางวรินทร  วิมุติสุนทร
  Mrs. Varintron Vimutilsuntorn

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 12684
 

 
  นางสาวโชติกา  สุรวัฒน์เดชา
  Miss Chotika  Surawatdecha

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12683 
 


  นางสาววัชรพร  จิตรเจริญทรัพย์
  Miss Vatcharaporn Chitcharoensap

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 15608

       

  
  นางสาวปวรี  บัวแดง
  Miss Pawaree Buadang

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 12686


  นางสาวอัจฉรา  เล่ห์กล
  Miss Adchara Legol

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 12685

       

  นางสาวอรชา ดีบัว
  Miss Oracha Deebua

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 21018 (องครักษ์)

  นางสาวนิตยา  เชื้อทอง
  Miss Nittaya Chuathong

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 21029 (องคร์กษ์)

       

   นางสาวชนัญชิดา  หวังไชยะ
   Miss Chananchida Wangchaiya

   นักวิชาการเงินและบัญชี

   ติดต่อ 21038 (องครักษ์)

  นางสาวตรีรฎา  หอมเกษร
  Miss Treerada Homgasorn

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ 21039 (องคร์กษ์)

       
 

 

   
       

  นางสาวสุพิญ ผุดกระจ่าง
  Miss Supin Phudkrajang

  หัวหน้างานบัญชี

  ติดต่อ  15603
  supinh@swu.ac.th

   
       

  นางสาวสิริกร  ยิ้มเจริญ
  Miss Sirikhorn  Yimcharoen

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ  12694

  นางสาวปารณีย์  คำแหงพล
  Miss Paranee  Kamhangpoln

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)

  ติดต่อ  15629
       

  นางสาวจารุณี   อินทนู
  Miss Jarunee Inthanoo

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12695

  นางสาวภัทธนิญา  นามวิชัย
  Miss Patthaniya  Namwichai

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12696

       

  นางสาวชัญนัน  จันทร์สุข
  Miss Chanyanan Jansuk

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12697

 นางสาวเพ็ญศิริ  สุสา
 Miss Pensiri Susa

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12698

       

  นางสาวกรกช  สังข์เกษม
  Miss Korakod  Sangkasame

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12699

 นางสาวศิริกุล  สุขศิริ
  Miss Sirikun Suksiri

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12687

       

  นางสาววารุณี  แก้วเสาวภาคย์
  Miss Warunee Kaewsaowapak

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ติดต่อ  12700

   

 

       

 
   นางสาวสุจิตรา  บ้านเพิง
   Miss Sujittra  Banpoeng

   หัวหน้างานพัสดุ

   ติดต่อ  12701
   sujittrab@swu.ac.th

   
       


   นายพิชิต  สุขศิลา
   Mr. Pichit  Suksila

   นักวิชาการพัสดุ

   ติดต่อ  12702
   pichits@swu.ac.th

 
   นางสาวเกวลี  ยูเต๊ะ
   Miss Kewalee Yooteh

   นักวิชาการพัสดุ

   ติดต่อ  12703
   kewalee@swu.ac.th

       

 
   นายบุญโรจน์  ถิรศรัณย์จิต
   Mr. Boonrot  Trirasaranjit

   นักวิชาการพัสดุ

   ติดต่อ  12704
   boonrot@swu.ac.th


   นางสาวกนกรัตน์  สวัสดิฤกษ์
   Miss Kanokrut Sawutdirerg

   นักวิชาการพัสดุ

   ติดต่อ  15057
   kanokrut@swu.ac.th

       

 
   นางสาวเบญญาภา  บุญศิริ
   Miss Benyapa Bunsiri

   นักวิชาการพัสดุ

   ติดต่อ  15627
   benyapab@g.swu.ac.th

 
   นางสาวรินทร์ศิริ   สังข์โกมล
   Miss Rinsiri Sunggomol

   นักวิชาการพัสดุ

   ติดต่อ  12705
   rinsiri@swu.ac.th

       

 
   นางสาวปิยะนุช  นุชฉายา
   Miss  Piyanuch  Nuchchaya

   นักวิชาการพัสดุ

   ติดต่อ  12706
   piyanuchn@swu.ac.th