สวัสดิการ

  วิธีการเบิกเงินสวัสดิการพนักงานค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และสวัสดิการค่าสร้างเสริมสุขภาพ
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
  การยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และ วิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
  กำหนดแนวปฏิบัติเกียวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  แนวปฏิบัติการเบิกเงินสนับสนุนสินค้าจากร้านสวัสดิการ มศว
  หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน ลงวันที่ 23 ก.ย. 2547 เกี่ยวกับความหมายของคำว่า สถานพยาบาลและเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
  สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.