ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coranavirus Disease 2019 : COVID-19) (35_2 มี.ค.2563)
 หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ_แบบเหมาจ่าย (495_19 กันยายน 2562)
 การใช้หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย กรณีเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ - แบบเหมาจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (38_11 ม.ค. 2561)
 พระราชกฤษฏีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 (18 ก.พ. 2560)
 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร์และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธิปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย (ว165 22 ธ.ค. 2559)
 แนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (25 มี.ค.2558)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ว 399 15 พ.ย. 2550)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2550
 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (82 26 ม.ค. 2560)
 การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ( 921 28 มิ.ย. 2555)
 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (4 กุมภาพันธ์ 2546)

ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ว716 7 พ.ค.2561) 
 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (14 ม.ค. 2556)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ (ว 399 15 พ.ย. 2550)
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 

กฏหมาย / ระเบียบ / ประกาศ / หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (13 พ.ค. 2562)
 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (647 16 ส.ค. 2560)
 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ว37 ลว 6 ม.ค.59) 
 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ว121  29 พ.ย. 2553)  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
 หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (25 ก.ย. 2550)

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.