ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ พ.ศ. 2561
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดโครงการบริการวิชาการ
   - ฉบับที่ 1
   - ฉบับที่ 2
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2542 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ (รวมฉบับที่ 1, 2, 3) 
   - ฉบับที่ 1 
   - ฉบับที่ 2 
   - ฉบับที่ 3 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรับฝากและเงินบริจาค พ.ศ. 2541   
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2555 

หนังสือเวียน

  กำหนดงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน (31 ต.ค. 2562)
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง (6 ธ.ค. 2561)
  แนวปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (2 พ.ย. 2561)
  ขออนุมัติในหลักการค่าประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ (19 ก.ย.2561)
 
แนวปฏิบัติดำเนินการจัดหาพัสดุผ่านระบบ SWU-ERP (28 พ.ค. 61)
  
มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานเจ้าของงบประมาณโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานและการโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายกรณีจ่ายค้างจ้างพนักงานรายวัน (7 ต.ค. 2559)
  แนวปฏิบัติการขอยืมเงินทดรองราชการ และการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีรองจ่ายรายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (8 ก.ค. 2559)
  แนวปฏิบัติการขอยืมเงินทดรองราชการ (9 ธ.ค. 58)
  อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรม ที่เบิกจากเงินรายได้ (22 ธ.ค.2557)
  การเบิกค่าตอบแทนสำหรับวิทยากรภายนอก (22 ธ.ค.2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้

  ฉบับที่ 7 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
  ฉบับที่ 6 ทุนพัฒนาบุคลากร-ในประเทศ, ทุนพัฒนาบุคลากร-ต่างประเทศ, ค่าสินค้าจากร้าน SWU SHOP
  ฉบับที่ 5 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 5 ยกเลิก ใช้ฉบับที่ 7 แทน)
  ฉบับที่ 4 ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  แม่แจ่ม (2 พ.ค. 2561)
  ฉบับที่ 3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ (21 มี.ค. 2561)
  ฉบับที่ 2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ในประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป (31 ม.ค. 2561)
 

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.