ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ พ.ศ. 2561
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการและหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2542 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ (รวมฉบับที่ 1, 2, 3) 
   - ฉบับที่ 1 
   - ฉบับที่ 2 
   - ฉบับที่ 3 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2555 

หนังสือเวียน

  ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ช่วงปิดสถานที่ทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (428_13 ก.ค. 2564)
  ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ช่วงปิดสถานที่ทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 (392_28 มิ.ย. 2564)
  ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ช่วงปิดสถานที่ทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 (348_14 มิ.ย. 2564)
  ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ช่วงปิดสถานที่ทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 (336_1 มิ.ย. 2564)
  ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ช่วงปิดสถานที่ทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (314_21 พ.ค. 2564)
  ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้-ช่วงปิดสถานที่ทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (281_30 เม.ย. 2564)
  ขยายเวลาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของสายปฏิบัติการ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย (1_4 ม.ค. 2564)
  แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (26 ตุลาคม 2563)
  ขอขยายเวลาจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของสายปฏิบัติการ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย (411_2 มิ.ย. 2563)
  การจ่ายเงินช่วงปิดทำการจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (เพิ่มเติม) (27_7 เม.ย. 2563)
  การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษและเงินประจำตำแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ช่วงปิดทำการจากแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (304_2 เม.ย. 2563)
  แนวปฏิบัติการจ่ายเงินช่วงปิดทำการจาการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (299_26 มี.ค. 2563)
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (251_12 มี.ค. 2563)
  แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกการเดินทางไปราชการต่างประเทศจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (211_28 ก.พ. 2563)
  แนวปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (146_12 ก.พ. 2563)
  กำหนดงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน (702_31 ต.ค. 2562)
  แนวปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (238_13 ส.ค. 2562)
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง (1829_6 ธ.ค. 2561)
  แนวปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (1618_2 พ.ย. 2561)
  ขออนุมัติในหลักการค่าประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ (1370_19 ก.ย.2561)
 
แนวปฏิบัติดำเนินการจัดหาพัสดุผ่านระบบ SWU-ERP (688_28 พ.ค. 61)
  
มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานเจ้าของงบประมาณโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานและการโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายกรณีจ่ายค้างจ้างพนักงานรายวัน (1006_7 ต.ค. 2559)
  แนวปฏิบัติการขอยืมเงินทดรองราชการ และการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีรองจ่ายรายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว2_8 ก.ค. 2559)
  แนวปฏิบัติการขอยืมเงินทดรองราชการ (ว11_9 ธ.ค. 58)
  ให้ตรวจสอบความถูกต้องหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา (ว6_10 ก.พ. 2558)
  อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรม ที่เบิกจากเงินรายได้ (ว4_22 ธ.ค.2557)
  การเบิกค่าตอบแทนสำหรับวิทยากรภายนอก (ว5_22 ธ.ค.2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้

  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเงินช่วยเหลือค่าตรวจหาเชื้อ covid-19 (ฉบับที่ 2)
  กำหนดลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรโดยบรรยายออนไลน์
  ฉบับที่ 20 เพิ่มข้อความในข้อ 3 ค่าสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป/รายวิชาของหน่วยงานอื่น ของประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2560
  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ช่วงปิดสถานที่ทำการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19
  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเงินช่วยเหลือค่าตรวจหาเชื้อ covid-19
  ฉบับที่ 19 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ฉบับที่ 18 หลักเกณฑ์การจ่าย-การวิจัย / การจัดทำหนังสือ / ตำรา / วารสารวิชาการ (เพิ่มเติม)
  ฉบับที่ 17 ปรับปรุงวิธีการจ่าย ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  ฉบับที่ 16 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 15)
  ฉบับที่ 15 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (18 มี.ค.2563)
  ฉบับที่ 14 1)หลักเกณฑ์การจ่าย-ทุนการศึกษา นิสิต/นักเรียน  2) ปรับปรุงวิธีการจ่ายข้อ 6 ของหลักเกณฑ์การจ่าย - เงินเพิ่มพิเศษ
  ฉบับที่ 13 ค่าบริการแปลและเรียบเรียงภาษา  (3 ก.พ. 2563)
  ฉบับที่ 12 1) ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ 2)ค่าใช้จ่ายในการประชุมเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  ฉบับที่ 11 หลักเกณฑ์การจ่าย - เงินเพิ่มพิเศษ
  ฉบับที่ 10 1) ค่าจัดเลี้ยง  2) การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  3) ทุนสนับสนุนโครงการ นออ.มศว
  ฉบับที่ 9  ค่าใชัจ่ายเกี่ยบกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ฉบับที่ 7 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
  ฉบับที่ 6 ทุนพัฒนาบุคลากร-ในประเทศ, ทุนพัฒนาบุคลากร-ต่างประเทศ, ค่าสินค้าจากร้าน SWU SHOP
  ฉบับที่ 5 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับที่ 5 ยกเลิก ใช้ฉบับที่ 7 แทน)
  ฉบับที่ 4 ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  แม่แจ่ม (2 พ.ค. 2561)
  ฉบับที่ 3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ (21 มี.ค. 2561)
  ฉบับที่ 2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ในประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป (31 ม.ค. 2561)

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ

วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.