หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้

 ฉบับที่ 21 ค่าตอบแทนกรณีส่งนิสิตออกฝึกปฏิบัติ (5 ม.ค. 2560)
 แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2553-เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร (1114  8 พ.ย. 59)
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง ( 1084  7 พ.ย. 2559)
 ฉบับที่ 20 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับการมาปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว กรณีฉุกเฉินและจำเป็น (16 ก.ย. 2559)
 ฉบับที่ 17 งานสอบคัดเลือก (25 ธ.ค. 2558)
 ฉบับที่ 16 โครงการฝึกภาคสนามด้านทันตสาธารณสุข ที่ไม่ใช่แหล่งฝึกในหน่วยงานภาครัฐ (22 ธ.ค. 2558)
 ฉบับที่ 15 ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตและอาจารย์ที่เป็นชาวต่างประเทศในประเทศอาเซียนตามโครงการแลกเปลี่ยน (2 พ.ย. 2558)
 ฉบับที่ 14 เงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (19 พ.ย. 2557)
 ฉบับที่ 13 ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน, ค่าดูแลรักษาสภาพร่างกายหรือสัมผัสชิ้นส่วนอาจารย์ใหญ่, งานสอบคัดเลือกนิสิต (19 พ.ย. 2557)
 ฉบับที่ 12 สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ - ที่จ้างภายใต้โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) (17 ก.ย. 2556)
 ฉบับที่ 11 ค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสอนเป็นภาษาอังกฤษ (22 เม.ย. 2556)
 ฉบับที่ 9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา (7 ม.ค. 2556)
 ฉบับที่ 8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย (14 ธ.ค. 2555)
 ฉบับที่ 7 สำหรับคณะกรรมการสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ (8 ต.ค. 2555)   
 ฉบับที่ 6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการมาสอนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (20 ส.ค. 2555)
 ฉบับที่ 5 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสาธิต (20 ส.ค. 2555)
 ฉบับที่ 4 เงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (23 พ.ค. 2555)
 ฉบับที่ 3 ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ของบุคลากรสายวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ (23 พ.ค. 2555)  
 ฉบับที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย, การประชุมที่มีบุคคลภายนอกเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษา, ทุนอุดหนุนพัฒนาบุคลากรในประเทศ (2 ธ.ค. 2554)
 ฉบับที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2553 ( 10 มิ.ย. 2553)
 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ 

วัน เวลาให้บริการ

เคาน์เตอร์รับ-จ่ายเงิน
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 1 ทั่วไป เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 12.00 - 13.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ช่อง 2 สำหรับนิสิต เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การติดต่อราชการอื่นๆ
วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

  • เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.

Terms Of Use | Privacy Statement