Search
× Search

ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้


ติดต่อรับบริการ


เคาเตอร์รับจ่ายเงินทั่วไป
วันจันทร์-ศุกร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
ช่อง 1 บุคคลทั่วไป
เวลา 08.00 - 12.00น. และ 13.00 - 15.00น.

ช่อง 2 สำหรับนิสิต
เวลา 12.00 - 13.00น. และ 15.00 - 18.00น.

เคาเตอร์รับจ่ายเงินทั่วไป
วันเสาร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
ช่อง 1 บุคคลทั่วไป
งดบริการ

ช่อง 2 สำหรับนิสิต
เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อราชการและบริการอื่นๆ
วันจันทร์-ศุกร์

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
เวลา 08.00 - 12.00น. และ 13.00-16.00น.

ข่าวล่าสุด

 • ทั้งหมด / ล่าสุด
 • สวัสดิการ
 • ระเบียบการคลัง / หนังสือเวียนภายนอก
 • ระเบียบ / ข้อบังคับ มศว
 • จัดซื้อจัดจ้าง / พัสดุ
 • อบรม / สัมมนา
  More

  image
  บริการ
  สำหรับนิสิต

  อัตราค่าธรรมเนียม
  การศึกษา และอื่นๆ  บริการออนไลน์

  เว็บไซต์ภายนอก

  ข่าวรอบ ม@

  บริการดี @ มศว

  ข่าว กิจกรรม ร่วมงานกับ มศว

  ข่าวทั่วไป กิจกรรม ทุกการศึกษา รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประกาศรับสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบรั้ว มศว และข่าวภาครัฐ

  คำแนะนำ สอบถาม ร้องเรียน

  บริการติดต่อสอบถาม / รับข้อเสนอแนะ / รับข้อร้องเรียน ช่องทางให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถติอต่อแบบออนไลน์มายังมหาวิทยาลัย

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และขายทอดตลอด