Search
× Search

หลักเกณฑ์เงินรายได้

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หนังสือเวียน
 • หลักเกณฑ์การจ่ายและวิธีการจ่ายเงินรายได้
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
More

  แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/เงินเพิ่มพิเศษ ของบุคลากรและการจ่ายลูกจ้างรายวันตามประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 31) (7 ม.ค. 2565)

  แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/เงินเพิ่มพิเศษ ของบุคลากรและการจ่ายลูกจ้างรายวันตามประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 30) (2 พ.ย. 2564)

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Previous Next
  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
  Back To Top