Search
× Search

จัดซื้อจัดจ้าง / พัสดุ

 • พระราชบัญญัติ / ระเบียบ
 • กฏกระทรวง
 • หนังสือเวียน
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
More

  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 และ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Previous Next
  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
  Back To Top