Search
× Search

กฏหมาย / ระเบียบการคลัง

 • ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
 • ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
 • ระเบียบ / ประกาศ / หนังสือเวียนภายนอก
More

  การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร์และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธิปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย (ว165_22 ธ.ค. 2559)

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Previous Next
  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
  Back To Top