Search
× Search

ประชาสัมพันธ์

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ว716 7 พ.ค.2561)

Author: Nakorn Boriphon/Monday, May 7, 2018/Categories: ทั้งหมด / ล่าสุด, ระเบียบการคลัง / หนังสือเวียนภายนอก, ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ว716 7 พ.ค.2561)

Print

Number of views (906)/Comments (0)

Documents to download

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top