Search
× Search

ประชาสัมพันธ์

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (14 ม.ค. 2556)

Author: Nakorn Boriphon/Monday, January 14, 2013/Categories: ทั้งหมด / ล่าสุด, ระเบียบการคลัง / หนังสือเวียนภายนอก, ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (14 ม.ค. 2556)

Print

Number of views (256)/Comments (0)

Documents to download

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top