Search
× Search

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (13 พ.ค. 2562)

Author: Nakorn Boriphon/Monday, May 13, 2019/Categories: ทั้งหมด / ล่าสุด, ระเบียบการคลัง / หนังสือเวียนภายนอก, ระเบียบ / ประกาศ / หนังสือเวียนภายนอก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (13 พ.ค. 2562)

Print

Number of views (748)/Comments (0)

Documents to download

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top